Шубківська сільська рада
Рівненського району Рівненської області

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік

None

 

 

УКРАЇНА

 

Ш У Б К І В С Ь К А  С І Л Ь С Ь К А  Р А Д А

РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

сільського голови

    

від 04 лютого  2019 р.                                                              № 10

 

 

Про затвердження паспортів

бюджетних програм на 2019 рік

 

             На виконання ст..20 Бюджетного кодексу України, згідно з рішенням сесії Шубківської сільської ради від 21 грудня 2018р.№648 «Про сільський бюджет Шубківської сільської ради на 2019 рік», ,відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання,затверджених наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами),керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

    1.Затвердити  паспорти бюджетних програм на 2019 рік Шубківської сільської ради за:

     - КПКВК 0110150 Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради її виконавчого комітету;

     - КПКВК 0111010 Надання дошкільної освіти ;

     - КПКВК 0114060 Забезпечення діяльності палаців і будинків 

                                     культури,клубів,центрів дозвілля та інших клубних

                                     закладів;

    - КПКВК 0116030 Організація благоустрою населених пунктів;

    - КПКВК 0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

                                    забезпечення ;

-         КПКВК 0111162 Інші програми та заходи у сфері освіти.

 

      2.Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

              Сільський голова                                         Іолтух О.М.

                                                         Затверджено

                                                      Наказ Міністерства
                                                        фінансів України

                                                       26.08.2014  № 836

 

ЗАТВЕРДЖЕНО


Шубківська сільська рада

розпорядження сільського голови

04.02.2019р. №10

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на _2019_ рік

 

                                                                                                       

1. ___(0)(1)__ ____Шубківська сільська рада_____________________
               (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

2. _(0)(1)(0)(1)(1)__ __Шубківська сільська рада____________________
               (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)

3. _(0)(1)(1)(0)(1)(5)(0)_ __0111____ ____Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності

              (КПКВК МБ)                         (КФКВК)1                    сільської  рад її  виконавчого комітету_________________________________________
                                                                                                       (найменування бюджетної програми)

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1245,880 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1195,880 тис. гривень та спеціального фонду – 50,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

Конституція України,Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»,Наказ Міністерства фінансів України  від 01.10 .2010 року №1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»,наказ Мінфіну від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»,рішення Шубківської сільської ради «Про сільський бюджет Шубківської сільської ради на 2019 рік» від 21 грудня 2018 року №648

 

 

 

 

6. Мета бюджетної програми _Забезпечення забезпечення виконання повноважень,передбачених законодавством України

 

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

 

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

2

3

4

-

-

-

-

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1

0110150

0111

0110150 –

 Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської  рад її  виконавчого комітету

1195,880

50,00

1245,880

2

0110150

0111

Забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету

1195,880

50,00

1245,880

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

1195,880

50,00

1245,880

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

Усього

-

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

 

0110150

0110150 –

 Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності

сільської  рад її  виконавчого комітету

 

 

 

 

0110150

Забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету

 

 

 

1

0110150

Затрат

 

 

 

 

0110150

Кількість штатних одиниць

Од.

Штатний розпис

8

 

 

 

 

 

 

2

0110150

Продукту

 

 

 

 

0110150

Кількість отриманих листів,звернень,заяв,скарг,

Од.

Внутрішній облік

1200

 

0110150

Кількість прийнятих нормативно-правових актів

Од.

Внутрішній облік

450

 

 

 

 

 

 

3

0110150

Ефективності

 

 

 

 

0110150

Кількість виконаних листів,звернень,заяв скарг на одного працівника

Од.

Внутрішній облік

150

 

0110150

Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника

Од.

Внутрішній облік

56,25

 

0110150

Витрати на утримання однієї штатної одиниці

Грн..

кошторис

149485

 

 

 

 

 

 

4

0110150

Якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

_________________

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

 

Сільський голова                                                          __________  ______Іолтух О.М.____________
                                                                                              (підпис)                          (ініціали та прізвище)

 

Головний бухгалтер                                                    __________  _____Зелінська І.Г.____________
                                                                                              (підпис)                         (ініціали та прізвище)    

 

                                                         Затверджено

                                                      Наказ Міністерства
                                                        фінансів України

                                                       26.08.2014  № 836

 

ЗАТВЕРДЖЕНО


Шубківська сільська рада

Розпорядження сільського голови

_04.02.2019р.__ № _10___

 

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на _2019_ рік

                                                                                                       

1. ___(0)(1)__ ____Шубківська сільська рада_____________________
               (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

2. _(0)(1)(0)(1)(1)__ __Шубківська сільська рада____________________
               (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)

3. _(0)(1)(1)(1)(0)(1)(0)_ __0910____ ____Надання дошкільної освіти______
                 (КПКВК МБ)                         (КФКВК)1                     (найменування бюджетної програми)

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2906,634 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2756,634 тис. гривень та спеціального фонду – 150,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

Конституція України,Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, Закон України «Про дошкільну освіту»,Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»,Наказ Міносвіти від 10.07.2017 року №992 № «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта»,наказ Мінфіну від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»,рішення Шубківської сільської ради «Про сільський бюджет Шубківської сільської ради на 2019 рік» від 21 грудня 2018 року №648

 

6. Мета бюджетної програми _Забезпечення надання дошкільної освіти___

 

 

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

 

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

2

3

4

-

-

-

-

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1

0111010

0910

0111010 –

 Надання дошкільної освіти

2756,634

150,00

2906,634

2

0111010

0910

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

2756,634

150,00

2906,634

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

2756,634

150,00

2906,634

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Усього

-

0,0

0,0

0,0

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

 

0111010

0111010 –

 Надання дошкільної освіти

 

 

 

 

0111010

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

 

 

 

1

0111010

Затрат

 

 

 

 

0111010

Кількість дошкільних навчальних закладів

Од.

Мережа закладів

1

 

0111010

Кількість груп

Од.

Звіт мережі,штатам та контингентам

6

 

0111010

Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу

Од.

Звіт мережі,штатам та контингентам

13,55

 

0111010

Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу ,за умовами оплати до педагогічного персоналу

Од.

Звіт мережі,штатам та контингентам

2

 

0111010

Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів

Од.

Звіт мережі,штатам та контингентам

3

 

0111010

Середньорічне число штатних одиниць робітників

Од.

Звіт мережі,штатам та контингентам

14

 

0111010

Всього середньорічне число ставок 

(штатних одиниць) 

Од.

Звіт мережі,штатам та контингентам

32,55

2

 

Продукту

 

 

 

 

0111010

Кількість дітей,що відвідують дошкільний заклад

осіб

Звіт мережі,штатам та контингентам

131

 

0111010

Кількість дітей від 0 до 6 років

осіб

Звіт мережі,штатам та контингентам

182

3

 

Ефективності

 

 

 

 

0111010

Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі

Грн..

кошторис

21043

 

0111010

Діто-дні відвідування

днів

Звіт мережі,штатам та контингентам

26986

4

 

Якості

 

 

 

 

0111010

Кількість днів відвідування

Од.

Звіт мережі,штатам та контингентам

206

 

 

0111010

Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою

%

Розрахункові дані

74

 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

_________________

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

 

Сільський голова                                                          __________  ______Іолтух О.М.____________
                                                                                       (підпис)                          (ініціали та прізвище)

 

Головний бухгалтер                                                    __________  _____Зелінська І.Г.____________
                                                                                       (підпис)                         (ініціали та прізвище)    

 

       

       

                                                         Затверджено

                                                      Наказ Міністерства
                                                        фінансів України

                                                       26.08.2014  № 836

 

ЗАТВЕРДЖЕНО


Шубківська сільська рада

розпорядження сільського голови

04.02.2019р. №10

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на _2019_ рік

 

                                                                                                       

1. ___(0)(1)__ ____Шубківська сільська рада_____________________
               (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

2. _(0)(1)(0)(1)(1)_ __Шубківська сільська рада____________________
               (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)

3. _(0)(1)( 1)(1)(1)(6)(2) _ __0990____ ____Інші програми та заходи у сфері освіти

              (КПКВК МБ)                         (КФКВК)1                      (найменування бюджетної програми)

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 65,885 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 65,885 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

Конституція України,Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, Закон України «Про дошкільну освіту»,Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»,Наказ Міносвіти від 10.07.2017 року №992 № «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта»,наказ Мінфіну від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»,рішення Шубківської сільської ради «Про сільський бюджет Шубківської сільської ради на 2019 рік» від 21 грудня 2018 року №648

6. Мета бюджетної програми _Організація безпечного, регулярного і безоплатного перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників,що проживають у сільській місцевості,до місця навчання,роботи і додому.

 

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

 

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

2

3

4

-

-

-

-

 

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1

0111162

0990

0111162 –

 Інші програми та заходи у сфері освіти

65,885

0,0

65,885

2

0111162

0990

Забезпечення перевезення учнів,дітей та педагогічних працівників, що проживають у сільській місцевості,до місця навчання,роботи і додому

65,885

0,0

65,885

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

65,885

0,0

65,885

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Усього

-

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

 

0111162

0111162 –

 Інші програми та заходи у сфері освіти

 

 

 

 

0111162

Забезпечення перевезення учнів,дітей та педагогічних працівників, що проживають у сільські ймісцевості,до місця навчання,роботи і додому

 

 

 

1

0111162

Затрат

 

 

 

 

0111162

Витрати,пов`язані з перевезенням дітей

Тис.грн.

кошторис

65,885

 

 

 

 

 

 

2

0111162

Продукту

 

 

 

 

0111162

 

 

Розрахункові дані

 

 

 

 

 

 

 

3

0111162

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

0111162

Якості

 

 

 

 

 

 

%

Розрахункові дані

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

_________________

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

 

Сільський голова                                                          __________  ______Іолтух О.М.____________
                                                                                         (підпис)                          (ініціали та прізвище)

 

Головний бухгалтер                                                    __________  _____Зелінська І.Г.____________
                                                                                        (підпис)                         (ініціали та прізвище)      

 

                                                         Затверджено

                                                      Наказ Міністерства
                                                        фінансів України

                                                       26.08.2014  № 836

 

ЗАТВЕРДЖЕНО


Шубківська сільська рада

розпорядження сільського голови

04.02.2019р. №10

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на _2019_ рік

 

                                                                                                       

1. ___(0)(1)__ ____Шубківська сільська рада_____________________
               (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

2. _(0)(1)(0)(1)(1)__ __Шубківська сільська рада____________________
               (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)

3. _(0)(1)(1)(3)(2)(4)(2)_ __1090____ ____Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

              (КПКВК МБ)                         (КФКВК)1                      (найменування бюджетної програми)

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 0,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,9 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

Конституція України,Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»,Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм  і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»,наказ Мінфіну від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»,рішення Шубківської сільської ради «Про сільський бюджет Шубківської сільської ради на 2019 рік» від 21 грудня 2018 року №648

6. Мета бюджетної програми _Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

 

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

 

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

2

3

4

-

-

-

-

 

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1

0113242

1090

0113242 –

 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

0,9

0,0

0,9

2

0113242

1090

Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги на поховання

0,9

0,0

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

0,9

0,0

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Усього

-

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

 

0113242

0113242 –

 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

 

 

 

 

0113242

Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги на поховання

 

 

 

1

0113242

Затрат

 

 

 

 

0113242

Видатки загального фонду на забезпеченн допомоги на поховання

Тис.грн.

кошторис

0,9

 

 

 

 

 

 

2

0113242

Продукту

 

 

 

 

0113242

Кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги на поховання

осіб

Звіт по мережі,штатам та контингентам

6

 

 

 

 

 

 

3

0113242

Ефективності

 

 

 

 

0113242

Середній розмір одноразової допомоги на поховання

Грн.

Розрахункові дані

150

 

 

 

 

 

 

4

0113242

Якості

 

 

 

 

0113242

Динаміка кількості осіб,яким протягу року надано одноразову допомогу на поховання порівняно з минулим роком

%

Розрахункові дані

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

_________________

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

 

Сільський голова                                                          __________  ______Іолтух О.М.____________
                                                                                       (підпис)                          (ініціали та прізвище)

 

Головний бухгалтер                                                    __________  _____Зелінська І.Г.____________
                                                                                    (підпис)                         (ініціали та прізвище)            

     

                                                         Затверджено

                                                      Наказ Міністерства
                                                        фінансів України

                                                       26.08.2014  № 836

 

ЗАТВЕРДЖЕНО


Шубківська сільська рада

розпорядження сільського голови

04.02.2019р. №10

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на _2019_ рік

 

                                                                                                       

1. ___(0)(1)__ ____Шубківська сільська рада_____________________
               (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

2. _(0)(1)(0)(1)(1)__ __Шубківська сільська рада____________________
               (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)

3. _(0)(1)(1)(4)(0)(6)(0)_ __0828____ ____Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів,центрів дозвілля

              (КПКВК МБ)                         (КФКВК)1                    та інших клубних закладів________________________________________
                                                                                                       (найменування бюджетної програми)

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 111,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 111,0 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

Конституція України,Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»,Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року №1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»,наказ Мінфіну від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»,рішення Шубківської сільської ради «Про сільський бюджет Шубківської сільської ради на 2019 рік» від 21 грудня 2018 року №648

 

 

 

 

6. Мета бюджетної програми _Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

2

3

4

-

-

-

-

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1

0114060

0828

0114060 –

 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів,центрів дозвілля та інших клубних закладів

111,0

0,0

111,0

2

0114060

0828

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

111,0

0,0

111,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

111,0

0,0

111,0

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Усього

-

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

 

0114060

0114060

 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів,центрів дозвілля та інших клубних закладів

 

 

 

 

 

0114060

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

 

 

 

1

0114060

Затрат

 

 

 

 

0114060

Кількість установ - усього

Од.

Мережа закладів

4

 

0114060

у тому числі:

 

 

 

 

0114060

- будинків культури

Од.

Мережа закладів

1

 

0114060

- клубів

Од

Мережа закладів

3

 

0114060

Кількість гуртків

Од.

Статистичні показники

12

 

0114060

Середнє число окладів -усього

Од.

Звіт по мережі,штатам та контингентам

3

 

0114060

Середнє число окладів  керівних працівників

Од.

Звіт по мережі,штатам та контингентам

3

 

0114060

Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури,клбів та інших закладів клубного типу

Тис.грн.

кошторис

111,0

 

 

 

 

 

 

2

0114060

Продукту

 

 

 

 

0114060

Кількість відвідувачів- усього

Осіб

Звіт (форма №7-НК)-2016

4564

 

0114060

В тому числі:

 

 

 

 

0114060

-          за реалізованими квитками

осіб

Звіт (форма №7-НК)-2016

0,00

 

 

-          безкоштовно

осіб

Звіт (форма №7-НК)-2016

4564

 

0114060

Кількість заходів,які забезпечують організацію культурного дозвілля населення

Од.

Звіт (форма №7-НК)-2016

271

 

0114060

Плановий обсяг доходів

Тис.грн.

Звіт по мережі,штатам та контингентам

0,0

 

0114060

в тому числі:

 

 

 

 

 

-доходи від реалізації квитків

Тис.грн.

Звіт по мережі,штатам та контингентам

0,0

 

0114060

Кількість реалізованих квитків

Шт..

Звіт по мережі,штатам та контингентам

0,0

 

 

 

 

 

 

3

0114060

Ефективності

 

 

 

 

0114060

Середня вартість одного квитка

Грн..

Звіт (форма №7-НК)-2016

0,00

 

0114060

Середні витрати на одного відвідувача

Грн.

Розрахункові дані

24,32

 

0114060

Середні витрати на проведення одного заходу

Грн..

Розрахункові дані

16,84

 

 

 

 

 

 

4

0114060

Якості

 

 

 

 

0114060

Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду

%

Розрахункові дані

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

_________________

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

 

Сільський голова                                                          __________  ______Іолтух О.М.____________
                                                                                        (підпис)                          (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер                                                    __________  _____Зелінська І.Г.____________
                                                                                      (підпис)                         (ініціали та прізвище)       

 

                                                         Затверджено

                                                      Наказ Міністерства
                                                        фінансів України

                                                       26.08.2014  № 836

 

ЗАТВЕРДЖЕНО


Шубківська сільська рада

розпорядження сільського голови

04.02.2019р. №10

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на _2019_ рік

 

                                                                                                       

1. ___(0)(1)__ ____Шубківська сільська рада_____________________
               (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

2. _(0)(1)(0)(1)(1)__ __Шубківська сільська рада____________________
               (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)

3. _(0)(1)(1)(6)(0)(3)(0)_ __0620____ ____Організація благоустрою населених пунктів

              (КПКВК МБ)                         (КФКВК)1                      (найменування бюджетної програми)

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 60,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 60,0 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

Конституція України,Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»,Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками,що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів»,наказ Мінфіну від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»,рішення Шубківської сільської ради «Про сільський бюджет Шубківської сільської ради на 2019 рік» від 21 грудня 2018 року №648

6. Мета бюджетної програми _Підвищення рівня благоустрою населених пунктів сільської ради

 

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

 

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

2

3

4

-

-

-

-

 

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1

0116030

0620

0116030 –

 Організація благоустрою населених пунктів

60,0

0,0

60,0

2

0116030

0620

Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення в с.Шубків та с.Котів

60,0

0,0

60,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

60,0

0,0

60,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Усього

-

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

 

0116030

0116030 –

 Організація благоустрою населених пунктів

 

 

 

 

0116030

Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення в с.Шубків та с.Котів

 

 

 

1

0116030

Затрат

 

 

 

 

0116030

Обсяг електроенергії,неохідної для зовнішнього освітлення,

Тис.кВт,год

Розрахункові дані

20,8

 

0116030

Кількість світлоточок

Шт..

Бухгалтерські дані

217

 

0116030

Протяжність мережі зовнішнього освітлення

км

Бухгалтерські дані

18,305

 

 

 

 

 

 

2

0116030

Продукту

 

 

 

 

0116030

Кількість світлоточок,які планується встановити (с.Дуби,с.Гориньград-1)

Шт..

Проекти

119

 

0116030

Рівень освітлення вулиць на кінець поточного року

%

-

-

 

 

 

 

 

 

3

0116030

Ефективності

 

 

 

 

0116030

Середній обсяг спожитої електроенергії на 1 світлоточку в рік

кВт.год

Розрахункові дані

95,9

 

0116030

Середні витрати на утримання 1 світлоточки в рік

Грн.

Розрахункові дані

276

 

0116030

Середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення  рік

Грн..

Розрахункові дані

3278

 

 

 

 

 

 

4

0116030

Якості

 

 

 

 

0116030

Динаміка споживання електроенергії на 1 світлоточку в рік порівняно попереднім роком

%

Розрахункові дані

1,02

 

0116030

Динаміка кількості скарг населення на якість освітлення вулиць порівняно з попереднім роком

%

Розрахункові дані

-

 

 

 

 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

_________________

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

 

Сільський голова                                                          __________  ______Іолтух О.М.____________
                                                                                        (підпис)                          (ініціали та прізвище)

 

Головний бухгалтер                                                    __________  _____Зелінська І.Г.____________
                                                                                     (підпис)                         (ініціали та прізвище)